Начало

Начало

МАГИСТЪРСКА ПРОГРАМА

“Сигурност и противодействие на радикализацията и тероризма”

Създаване на специалност Сигурност и противодействие на радикализацията и тероризма е породена от обективно нарастващите изисквания за формиране на експертиза, позволяваща адекватен отговор на съвременните заплахи и ефективно противодействие на тероризма.

Целта на програмата е запълване на липсата от обучение конкретно насочено към изграждане на знания и умения покриващи интердисциплинарния характер в същността на радикализацията и тероризма като явления.

Военна академия „Г.С.Раковски“ е акредитирана за обучение по специалността Сигурност и противодействие на радикализацията и тероризма и в трите форми на обучение – редовна, задочна и дистанционна. От учебната 2017/2018 се предвижда обучение в задочна форма с продължителност 2 (две) години, което позволява придобиване на образователно квалификационна степен магистър” в професионално направление “Национална сигурност.

Обучението се провежда с цел предоставяне на допълнителна, широкопрофилна и интердисциплинарна подготовка на специалисти, притежаващи висше образование и образователно-квалификационна степен ”бакалавър” или “магистър” по специалности извън областта на висше образование “Сигурност и отбрана”.

Програмата за обучение е асемблирана около съвременните схващания за същността на тероризма, принципите и направленията за противодействие и причинно-следствените връзки между тях, системата от органи и организации за национална и международна сигурност, отбраната на страната, стратегиите за сигурност и отбрана, изграждането и развитието на въоръжените сили и мениджмънта на ресурсите за противодействие на тероризма, направления и подходи за превенция и реакция на радикализацията.

Сигурност и противодействие радикализацията и тероризмаПо време на обучението студентите придобиват знания по същността и основните характеристики на тероризма, във всичките му форми, основните характеристики и признаци за радикализация, проблемите на международните организации за сигурност, политиката и стратегията за противодействие на тероризма, състоянието и функционирането на органите от системата на национална сигурност, теорията и практиката на управление при кризи и конфликти, мениджмънт на противодействието на радикализацията и стратегическото лидерство в сигурността и отбраната. Наред с това те усвояват технологията за анализ на асиметричните заплахи, влияещите външни и вътрешни фактори, при които се изгражда и реализира съвременната система за сигурност, в национален и международен формат. Систематизират се знанията относно методологията за планиране и организиране на антитерористичната дейност и оценка на риска. В обучението се разкриват и технологичното състояние, както и перспективите за развитие на системите за планиране, ръководство, командване и управление в сферата на националната сигурност и отбрана.

В процеса на обучение се придобиват компетентности за прилагане на добрите практики за анализ и оценка на риска от терористични действия, отчитайки въздействието на глобалните, европейските, регионалните и националните процеси върху националната сигурност, както и моделите и сценариите за развитие на външната среда за сигурност и влиянието й върху националната сигурност.

Развиват се способности за идентифициране и анализиране на проблеми, свързани със сигурността и отбраната, новите рискове и заплахи в средата за сигурност, вземането на управленски решения в условията на априорна неопределеност, при времеви и ресурсен дефицит. Усъвършенстват се уменията на обучаемите за предприемане на гъвкави и адаптивни действия, лидерски умения и работа в екип, и прилагане на тактики, техники и процедури при противодействието на тероризма, както и използване на формированията и структурите от системата за сигурност в страната и извън нея.

В процеса на обучението е предвидено участие в научни конференции, посещения в конкретни обекти, даващи възможност на обучаемите на практика да анализират и оценят диалектическите връзки между различните елементи от система за сигурност.