Разпределение на учебното време в задочна форма на обучение

№ по ред

Учебни дисциплини

Общо часове

Аудиторна заетостСеместър

Кредити

 I. Задължителни учебни дисциплини
1.       Национална и международна сигурност

100

26

I

4

2.       Мениджмънт на сектора за сигурност.10026I4
3.       Стратегическо лидерство10026I4
4.       Концепции, стратегии и военни аспекти на националната сигурност10026I4
5.       Организация на основните формирования и структури в сектора за сигурност и отбрана10026I4
6.       Теоретични основи на тероризма и антитероризма27569II,III11
7.Противодействие на радикализацията15038II6
8.       История на тероризма.10026II 4
9.       Психология на социалното влияние15038III6
10.   Междукултурни комуникации10026III4
11.   Сигурност на комуникациите (наземни, въздушни,  морски, информационни)15038III6
12.   Публични комуникации при терористични актове10026III,IV4
13.   Управление на антитерористичната дейност27569II,IV11
14.   Използване на формированията и структурите от системата за сигурност при противодействие на тероризма15038IV6
      
      
ІІ. Избираеми учебни дисциплини
1.         Специализирани методи и подходи за противодействие на теоризма5013II2
2.         Планиране и организиране на противодействието на теоризма5013II2
3.         Междуинституционално сътрудничество5013II2
4.         оръжия на тероризма и защита от тях5013II2
5.         Екологична сигурност5013II2
6.         Организация на полицейските ио разузнавателни служби в ЕС5013III2
7.         Икономическа сигурност5013III2
8.         Гражданко-военно сътрудничество в извънредин ситуации5013III2
9.         Технически системи за сигурност5013III2
10.     Корупционни практики и превенция на корупцията5013IV2
11.     Мениджмънт на риска5013IV2
12.    Специални разузнавателни средства5013IV2
13.     Международно хуманитарно право5013IV2
14.     Водене на преговори5013IV2
      
      
      
 * обучаемите избират три дисциплини за четвърти и по две дисциплини за всички останали семестри на обучение.
ІIІ. Факултативни учебни дисциплини
1.Защита на населението и инфраструктурата10026I ,II4
2.Медия – тренинг за ръководители от системата за  национална сигурност10026I ,II4
3.Противодействие на техническото проникване до защитена информация10026III,IV4
4.Операции в отговор на кризи10026III,IV4
 * обучаемите избират по една дисциплина за първата и втората година на обучение.
ІV. Други
1.      Придобиване на компетентности75 IV5
2.      Защита на придобити компетентности 10IV
3.     

Разработване и защита на дипломна работа

–  разработване на дипломна работа;

375 

IV

15
        –  защита на дипломна работа.1212IV