Разпределение на учебното време в задочна форма на обучение

№ по ред

Учебни дисциплини

Общо часове

Аудиторна заетост Семестър

Кредити

I. Задължителни учебни дисциплини
1.       Национална и международна сигурност

100

26

I

4

2.       Мениджмънт на сектора за сигурност. 100 26 I 4
3.       Стратегическо лидерство 100 26 I 4
4.       Концепции, стратегии и военни аспекти на националната сигурност 100 26 I 4
5.       Организация на основните формирования и структури в сектора за сигурност и отбрана 100 26 I 4
6.       Теоретични основи на тероризма и антитероризма 200 50 II 8
7. Противодействие на радикализацията 150 38 II 6
8.       История на тероризма. 100 26 II 4
9.       Психология на социалното влияние 150 38 III 6
10.   Междукултурни комуникации 100 26 III 4
11.   Правна обосновка на противодействието на тероризма 150 38 III 6
12.   Сигурност на комуникациите (наземни, въздушни,  морски, информационни) 150 38 III 6
13.   Публични комуникации при терористични актове 100 26 III,IV 4
14.   Управление на антитерористичната дейност 200 50 IV 8
15.   Използване на формированията и структурите от системата за сигурност при противодействие на тероризма 150 38 IV 6
 
ІІ. Избираеми учебни дисциплини
1.         Международни отношения и проблеми на сигурността 50 13 I 2
2.         Специализирани методи и подходи за противодействие на тероризма 50 13 I 2
3.         Планиране и организиране на антитерористичните операции 50 13 I 2
4.         Междуинституционално сътрудничество 50 13 I 2
5.         Оръжия на тероризма и защитата от тях 50 13 I 2
6.         Сигурност та в Близкия изток 50 13 II 2
7.         Социална сигурност 50 13 II 2
8.         Екологична сигурност 50 13 II 2
9.         Информационна сигурност 50 13 II 2
10.     Организация на полицейските и разузнавателни служби в ЕС 50 13 III 2
11.     Икономическа сигурност 50 13 III 2
12.     Гражданско-военно сътрудничество в извънредни ситуации 50 13 III 2
13.     Технически системи за сигурност 50 13 III 2
14.     Корупционни практики и превенция на корупцията 50 13 IV 2
15.     Мениджмънт на риска 50 13 IV 2
16.     Международно хуманитарно право 50 13 IV 2
17.     Водене на преговори 50 13 IV 2
* обучаемите избират три дисциплини за четвърти и по две дисциплини за всички останали семестри на обучение.
ІIІ. Факултативни учебни дисциплини
1. Защита на населението и инфраструктурата 100 26 I ,II 4
2. Медия – тренинг за ръководители от системата за  национална сигурност 100 26 I ,II 4
3. Противодействие на техническото проникване до защитена информация 100 26 III,IV 4
4. Операции в отговор на кризи 100 26 III,IV 4
* обучаемите избират по една дисциплина за първата и втората година на обучение.
ІV. Други
1.      Придобиване на компетентности 75 IV 5
2.      Защита на придобити компетентности 10 IV
3.      Разработване и защита на дипломна работа

–  разработване на дипломна работа;

375  

IV

15
        –  защита на дипломна работа. 12 12 IV