p.marinov

полк.доц.д-р Петър Маринов

доцент в катедра „Сухопътни войски” на факултет „Командно щабен”, ръководител на магистърската програма
Започва службата си през 1997 г. като офицер – инженер радиолокационни системи. Служи в системата на противовъздушната отбрана на Сухопътни войски и преминава през различни позиции. От 2010 г. е преподавател във Военна академия „Г.С.Раковски”. Шансът и предизвикателството да участва в мисии на българската армия в Ирак и Афганистан събуждат интереса му не само към проявленията на тероризма, но и към причините за неговото възникване. Изследва различни аспекти на неконвенционалните заплахи и асиметричността в провеждането на операциите. Основен автор и ръководител на магистърската програма.
l.milushev

д-р Лъчезар Милушев

Започва кариерата си като офицер от системата за противовъздушна отбрана. Дълги години работи в системата на МВР. Като директор на Дирекция „Анализи и политики” на МВР е един от основнните автори на Закона за противодействие на тероризма и Стратегията за противодействие на радикализацията и тероризма. Д-р Милушев е съавтор на магистърската програма и има значителен принос за нейното развитие.
Tornew

доц.д.н. Георги Торнев

Георги Торнев е полковник от резерва. Дипломира се във Висшето народно артилерийско училище „Георги Димитров“ Шумен като магистър по „Автоматизирани системи за управление“.Инженер е по радиоелектроника. Впоследствие завършва Военна командна академия за противовъздушна отбрана „Г.К.Жуков“ в гр. Калинин СССР. Дипломира се като Магистър по национална и международна сигурност във ВА „Г.С.Раковски“. През 1999 год. придобива научно-образователна степен доктор като защитава дисертация на тема „Оптимизиране на електронното смущаване на противникова ПВО в интерес на ударната авиация“. През 2005 година придобива научна степен доктор на науките след защита на дисертация на тема „Прогнозиране развитието на бойни действия чрез моделиране“. Завършил е езиковото училище на канадските въоръжени сили във военна база „Сейнт Жан“ в Монреал. През 2000 год.е избран за доцент във ВА „Г.С.Раковски“..Бил е началник на катедра „Военна стратегия“ и заместник декан по научната част на факултет „Национална сигурност и отбрана“. Заемал е длъжността главен мениджър по сигурността на „Овергаз“ АД. Работи като гост преподавател във ВА „Г.С.Раковски“. Интересите му са в областта на националната сигурност, индустриална и енергийна сигурност, корпоративната сигурност, информационните операции, електронна война и моделиране на операции.
Снимка

проф.д-р Илин Савов

Проф.д-р Илин Савов е роден през 1980 г. в гр. Смолян. Служител е в службите за сигурност на Република България от 2000 г. През 2007 г. получава магистърска степен по специалността „Защита на националната сигурност” в Академията на МВР., а от 2010 г. е магистър по право от ВСУ „Черноризец Храбър” – гр. Варна. През 2013 г. от научно жури в Академията на МВР му е присъдена образователно-научна степен „доктор” в направление „Национална сигурност”, през 2015 г. придобива академична длъжност „доцент” във Висше училище по сигурност и икономика – гр. Пловдив. Защитил е дисертация на тема „Взаимодействие и координация между СДОТО и оперативните служби на МВР и ДАНС при прилагане на специални разузнавателни средства”. През 2017 г. придобива академична длъжност „професор” по направление „Национална сигурност”. Експерт е по проблемите на националната и международната сигурност, оперативно-издирвателните и оперативно-техническите дейности за защита на националната сигурност от посегателства и престъпни прояви. Автор е на учебни пособия, студии, научни доклади, статии свързани с управлението и функционирането на службите за сигурност, трафика на хора, миграционните процеси, използването и контрола на специалните разузнавателни средства и трафичните данни в Република България, Европейския съюз и САЩ. Автор е на монографиите „Специални разузнавателни средства” и „Реадмисия и миграционният контрол на чужденци в Република България”. Понастоящем е професор към факултет „Полиция“, катедра „Оперативно-издирвателна дейност“ на Академия на МВР и професор към факултет "Национална сигурност и отбрана", катедра "Национална и международна сигурност" на Военна Академия "Г.С.Раковски".
Slatinski

проф. д-р Николай Димитров Слатински

Доказан експерт в областите: Национална и международна сигурност, Система на Национална сигурност, Кризи и конфликти. "Меки" аспекти на сигурността – качество на човешкия капитал, качество на живота, човешки ресурси, образование, социални дейности, демографски проблеми, устойчиво развитие, гражданска/социетална сигурност.
Bahchevanov

проф. д.н.Георги Бахчеванов

Доказан експерт в областта на: военни организации на НАТО и ЕС, след конфликтно възстановяване, изграждане и управление на системи за сигурност, стратегически анализ и прогнозиране, ограничаване употребата на конвенционални оръжия причиняващи прекомерни увреждания и ненужни страдания. Основни изследователски интереси в областта на: национална и международна сигурност, политики и стратегии за сигурност и отбрана, управление при кризи и конфликти, операции по поддържане на мира. Допълнителни изследователски интереси в областта на: операции различни от война, международно хуманитарно право, гражданско военни отношения и граждански контрол върху политиката за сигурност.
Profesor_Karastoianov

полк.проф. д.н.Георги Карастоянов

доктор по психология от Института по психология на БАН (1994) и доктор на психологическите науки (2017). От 2003 г. досега е ръководител на катедра „Психология и лидерство” във Военнна академия. Преподава в СУ “Св. Климент Охридски”, Нов Български университет и Академия на МВР. Работи в областта на социалното влияние, лидерството, стреса и психологическите операции. Автор е на книгите „Стрес и военна среда” (1996), „Психологически операции” (2002), „Психология на преднамереното влияние” (2012) и „Психологичните типове по Карл Юнг и стресът”(2000) в съавторство с проф. Антоанета Христова.
Лидия Велкова

Проф. д-р Лидия Велкова

Професор по „Организация и управление извън сферата на материалното производство (Управление на сигурността и отбраната)”. С опит в създаването и преподаването в бакалавърски и магистърски програми на Военна академия, АМВР, УниБит, ЮЗУ „Неофит Рилски“. Прилага свой пакет от обучителни програми и материали в областите „Теоретична икономия“, „Основи на мениджмънта”, „Управление на човешките ресурси”, „Административен мениджмънт“, „Икономическа сигурност“, „Корпоративна сигурност“, „Корупционни практики и превенция на корупцията” и др. Научен ръководител на докторанти и дипломанти в магистърски програми.
IliyaIliev

Академик, Професор, Доктор на юридическите науки Илия В. Илиев

Завършил юридически факултет, защитил дисертационен труд в областта на Административно-процесуалното право в “Одеска Национална Юридическа Академия” - Украйна и получава научна степен “доктор по право”, първият българин, защитил в суверенна Украйна по специалност “Право”. В началото на 2005 г. защитава втори дисертационен труд в гр. Киев - Украйна и получава научна степен “доктор на юридическите науки” след което е удостоен с научно звание “професор”. През октомври 2005 г. е избран за действителен член на Академията по проблемите на сигурността, отбраната и правовия ред в гр. Москва, и му се присъжда най-високото научно звание “Академик”. През март 2006 г. е избран за действителен член на Международната кадрова академия, гр. Киев, Р. Украйна и му се присъжда за втори път научно звание "Академик". Автор е на седем книги и над четиридесет научни публикации в областта на Административното и Административно-процесуалното право, така и в областта на Държавното управление в страната и чужбина. Учебните пособия са: ”Въведение в правото”, “Теория на Държавата и правото”, “Основи на правото”, “Юридическа отговорност в аграрното законодателство”, “Административно право”, “Административно-процесуално право”, като последните две са трето издание. Участвал е в поредици международни научно-практически конференции в чужбина. В магистърската програма проф. Илиев е основен преподавател в тематиката, свързана с правните аспекти на противодействието на тероризма.