БЕЗПЛАТЕН Курс по специализиран английски език

Центърът за Изследване на Екстремизма и Тероризма , съвместно с катедра ‘Чуждоезиково обучение” на Военна академия “Г.С.Раковски” организира за настоящи и бивши студенти от специалността безплатен on-lain курс по специализиран курс по английски език. Курсът е Модул 2 Counterterrorism , от системата курсове на проект “Hybridisation of Specialised English Learning for Security Specialists HELPSEC”

Курсът е безплатен за студентите от специалността и е достъпен от 14.00 на 20.11.2023 до 22.12.23г.,

чрез платформа Teams с линк :

Присъединете се от вашия компютър, мобилно приложение или устройство за стая

Щракнете тук, за да се присъедините към събранието

ИД на събрание: 385 777 287 112
Парола: wykmsa

Програмата на курса е както следва:

  Модул 2 COUNTER-TERRORISM  
Основна целМодул 2 предоставя широкообхватна рамка, чрез която обучаемите могат да придобият не само по-детайлно разбиране за безбройните предизвикателства, пред които тероризмът ни изправя, но също така и да придобият по-задълбочени познания в професионалната терминология на английски език, засягаща проблемите на тероризма и борбата с него. Този модул помага на обучаемите да развият специализирана компетентност по английски език и професионални умения, необходими за разбиране на тероризма и борбата с тероризма, за да работят успешно в професионална мултинационална среда.
Начин на оценяванеТекущ контрол: тестове (Quizzes). Окончателната оценка се формира след изпълняване на заключителен за модула тест.
  Специфични целиСъдържанието на модула е организирано в пет тематични раздела, всеки от които е подразделен на два методически блока: един за работа в клас с преподавател за усвояване и упражняване на военна терминология и развиване на умения за четене, слушане, говорене и писане; и един за самоподготовка за упражняване на новата терминология, преговор и разширяване на граматичните знания и интегриране на езикови компетенции и умения. Петте тематични раздела в модула са както следва: 1. Terrorism Overview 2. Historical Outline 3. Combatting Terrorism 4. Terrorism Prevention 5. Future Threats
  РАЗДЕЛ 1 TERRORISM OVERVIEWОбщо уч. часове: 12 ч. онлайн
Цел на раздел 1да въведе обучаемите в темата като предостави обобщение на различни дефиниции и видове тероризъм и се отбележат причините за липсата на консенсус относно определението за тероризъм в професионалните среди; както и да направи преглед на тенденциите и глобалното разпространение на прояви на тероризъм.
Цели на обучениетоВ този раздел обучаемите ще усвоят нови термини, използвани в професионалната област на борбата с тероризма; ще изучават части на речта, словообразуване, колокации и ще упражняват произношение. Те също така ще упражняват използването на типични изразни средства при визуално представяне на данни.
Очаквани резултати от обучение-тоОбучаемите ще развият умения за правилно произношение на тематичната лексика; ще развият скорост и плавност на четенето, както и четене с конкретни цели и задачи; за описване на графики, показващи как са свързани различни видове информация; и ще интегрират наученото в реч като вербално и писмено описание на визуално представяне на данни (графики).
ДатаУчебен материалБрой часовеформа
Понеделник 20.11.23 Unit 1 2.1.1.              2.1.2.4 ч. 08.30-11.50 ч.с преподавател: въведение в Модула и видовете задачи в него
Вторник 21.11.23             2.1.3.2 ч.самостоят. работа
Сряда 22.11.23             2.1.4.2 ч.самостоят. работа
Четвъртък 23.11.23             2.1.5.2 ч.самостоят. работа
Петък 24.11.23             2.1.6.2 ч.самостоят. работа
    РАЗДЕЛ 2 HISTORICAL OUTLINE Общо уч. часове: 12ч. онлайн   Цел на раздел 2 Да направи кратък исторически преглед на развитието на тероризма и разрастването на международните терористични групи и дейности в края на 20-ти и началото на 21-ви век. Обучаемите ще бъдат запознати накратко и с някои от най-известните терористични актове от миналия век, представени чрез стилизирани факти. Цели на обучението Обучаемите ще усвоят нова тематична лексика и професионални термини, ще преговорят аорист, а именно миналата форма на глаголите и минало просто време.  Също така ще си припомнят как да формулират и използват минало нереално условно наклонение. Обучаемите ще се запознаят и с образуването и употребата на страдателен залог. Очаквани резултати от обучение-то Обучаемите ще развият способности за четене с извличане на съществена информация с цел повишаване на общите си умения за разбиране и активиране на схематични знания, ще усвоят четенето и разбирането на контекстни маркери, също и как да извличат специфична информация чрез слушане. Ще развият своите продуктивни умения за разказване в минало време и изразяване на мнение/размишление относно минала ситуация.
Понеделник 27.11.23Unit 2 2.1.5.1. Speaking 2.2.1.4 ч. 08.30-11.50 ч.с преподавател: за обобщаване на изученото в предходния Unit 1 и анализ на писмените задачи; говорене
Вторник 28.11.232.2.2.2 ч.самостоят. работа
Сряда 29.11.232.2.3.2 ч.самостоят. работа
Четвъртък 30.11.232.2.4. 2.2.4.1. 2.2.4.2.2 ч.самостоят. работа
Петък 01.12.232.2.5. 2.2.6.2 ч.самостоят. работа
  РАЗДЕЛ 3 COMBATTING TERRORISM   Общо уч. часове: 12ч. онлайн Цел на раздел 3 Разделът предлага на обучаемите обща представа за някои средства и дейности за борба с тероризма. Съдържанието на материала е организирано главно като поредица от аудио-визуални средства под формата на откъси от филми и презентации с идеята да стимулират интереса и възприятията на обучаемите за по-динамично запаметяване на материала. Цели на обучение-то Обучаемите ще усвоят нова тематична лексика и професионални термини, ще преговорят правилата за словоред и за образуване на въпросителни изречения в английския език, като по този начин ще затвърдят умението си да формулират въпроси. Ще бъдат упражнени и описанията на предмети и ситуации. Очаквани резулта-ти от обучение-то Обучаемите ще развият способности за четене и слушане с цел намиране на специфична информация. Те също ще развият продуктивните си умения за устно и писмено описание, както и способността да задават въпроси за предмет или ситуация.  Ще интегрират перцептивните си умения с помощта на аудио и визуални стимули, с цел да се засили процеса на запаметяване чрез разширяване на работната памет и така да се постигане  устойчиво кодиране в дългосрочната памет.  
Понеделник 04.12.23Unit 3 2.2.2.B. Checking 2.2.3.A.B. Checking 2.2.4.2.C. Speaking 2.2.6.A. Speaking, B. Checking 2.3.1. 2.3.2.4 ч. 08.30-11.50 ч.с преподавател: за обобщаване на изученото в предходния Unit 2 и анализ на писмените задачи; говорене
Вторник 05.12.23  2.3.2.2.              2.3.3.2 ч.самостоят. работа
Сряда 06.12.23             2.3.4.  2.3.4.1  2.3.4.2.2 ч.самостоят. работа
Четвъртък 07.12.23             2.3.5.2 ч.самостоят. работа
Петък 08.12.23             2.3.6.2 ч.самостоят. работа
    РАЗДЕЛ 4 TERRORISM PREVENTION   Общо уч. часове: 12ч. онлайн Цел на раздел 4 Раздел 4 дава на обучаемите кратка представа за мерките за превенция с акцент върху темите за предотвратяване на радикализацията, информираност на обществеността за потенциални заплахи и мерки за защита. Разделът включва не само текстове за четене и слушане, но и видеоклипове за по-широко представяне както на граматичните елементи, така и на тематичните компоненти. Освен това в раздела е включена кратка стратегическа игра с цел запознаване с терминологията в областта на координацията за борба с тероризма и стратегическата комуникация. Цели на обучението Обучаемите ще усвоят нова актуална лексика и професионални термини, ще работят за по-добро разбиране и произношение, ще подобрят знанията си за повелително наклонение и модални глаголи. Също така ще опреснят разбирането и използването на сложни изречения в английския език. Играта, включена в този раздел, има за цел да стимулира зоната на проксимално развитие на обучаемите чрез синхронизирано четене, слушане и реагиране на езикови стимули на английски език. Очаквани резултати от обучени-то Обучаемите ще развият допълнително способностите си да слушат и четат интензивно за намиране на специфична информация, за разбиране на контекста и за развиване на контрол върху сложни синтактични структури. Те ще усвоят как да дават вербални инструкции и заповеди. Този раздел също така ще подобри реакцията на обучаемите към вербална и визуална информация на английски език.
Понеделник 11.12.23Unit 4 2.3.5.B Checking questions 2.3.6.B. Checking Writing 2.4.1. 2.4.2.4 ч. 08.30-11.50 ч.с преподавател: за обобщаване на изученото в предходния Unit 3 и анализ на писмените задачи; говорене
Вторник 12.12.232.4.3. 2.4.3.1. 2.4.3.2.2 ч.самостоят. работа
Сряда 13.12.232.4.4.2 ч.самостоят. работа
Четвъртък 14.12.232.4.5. 2.4.5.1. 2.4.5.2. 2.4.5.3.2 ч.самостоят. работа
Петък 15.12.232.4.5.6.2 ч.самостоят. работа
    РАЗДЕЛ 5 FUTURE THREATS   Общо уч. часове: 16 ч. онлайн Цел на раздел 5 Раздел 5 разглежда бъдещите тенденции и новите предизвикателства, свързани с постоянно развиващите се форми на тероризъм. Другият фокус на раздела e антитерористичният отговор – мерки и стратегии, които международната общност може да използва в борбата срещу терористичните заплахи. Като част от тези усилия за реагиране разделът насочва вниманието и към темата за киберсигурността. Цели на обучение-то Обучаемите ще усвоят нови термини и ще работят за подобряване на уменията си за самообучение чрез самостоятелна и/или взаимна корекция в клас. Ще се научат как да правят разлика между тема и основна идея и как да изразяват и структурират своята критична гледна точка в писмена форма. Очаквани резулта-ти от обучение-то Обучаемите ще могат да идентифицират тема и основна идея като част от процеса на анализ на текст. Този раздел също така ще подобри продуктивните писмени умения на обучаемите. Те ще развият умението да поддържат вниманието си активно за продължителен период от време, когато трябва да възприемат дълготраен материал на английски език (филм); също така ще могат да изразят критично мнение за този материал в подходящ формат (рецензия на филм).

Вашият коментар